Get Adobe Flash player

กาเจริญเติบโตของเซลล์

กาเจริญเติบโตของเซลล์

การเจริญเติบโตของเซลล์เริ่มจากการสะสมอาหาร สร้างพลังงาน และทำกิจกรรมต่างๆไประยะหนึ่ง แล้วจึงเกิดการแบ่งเซลล์ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆเจริญเติบโต เมื่อมีการแบ่งเซลล์แล้ว เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากเซลล์แม่ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เซลล์กล้ามเนื้อทำหน้าที่หดตัวเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เซลล์ในกระเพาะอาหารทำหน้าที่หลั่งน้ำย่อย เซลล์ประสาททำหน้าที่รับส่งกระแสประสาทเพื่อสั่งการเกี่ยวกับการรับความรู้สึก

การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์มี 2 แบบ ได้แก่

  1. ไมโทซิส (Mitosis) เป็นการแบ่งเซลล์ร่างกาย ทำให้จำนวนเซลล์ร่างกายมีมากขึ้นร่างกายจึงเจริญเติบโต การแบ่งเซลล์แบบนี้จะมีการแบ่งนิวเคลียส 1 ครั้ง จากเซลล์แม่ 1 เซลล์แบ่งแล้วจะได้เซลล์ลูก 2 เซลล์ ซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์แม่ เซลล์ที่ได้จะมีชีวิตและเจริญเติบโตต่อไป
  2. ไมโอซิส (Meiosis) เป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ มีการแบ่งนิวเคลียส 2 ครั้ง จากเซลล์แม่ 1 เซลล์แบ่งแล้วจะได้เซลล์ลูก 4 เซลล์ ซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ ถ้าเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นนี้ไมได้ผสมพันธุ์ก็จะสลายไป

       น้องๆรู้ไหมว่า…

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก และมีเซลล์อยู่มากมายหลายชนิด เซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายก็คือ อสุจิ ของผู้ชายซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ส่วนเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือ ไข่ ของผู้หญิง เซลล์ไข่หนึ่งเซลล์มีขนาด 100 ไมครอน หรือประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยมีขนาดประมาณจุด (.) หนึ่งจุด

มหัศจรรย์ระบบร่างกายมนุษย์

       เซลล์   (Cell)

       เซลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลเพียงเซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย โพรโทชัว แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น มนุษย์ สัตว์ ร่างกายประกอบ ด้วยเซลล์จำนวนมาก โดยเซลล์เหล่านั้นจะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์

ในปี ค.ศ. 1665 รอเบิร์ต ฮุก   (Robert Hooke) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเพื่อใช้ศึกษาเนื้อเยื่อของไม้คอร์ก พบว่าเนื้อเยื่อของไม้คอร์กประกอบด้วยช่องว่างเล็กๆมากมาย เปรียบเหมือนกับห้องเล็กๆ จึงตั้งชื่อช่องว่างเหล่านั้นว่า เซลล์

โครงสร้างของเซลล์มนุษย์

เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะพบโครงสร้างที่สำคัญดังนี้

  1. เยื้อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ ได้แก่ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุ้มเซลล์จะยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกเซลล์ได้ ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์จะมีสารเคลือบเซลล์กั้นระหว่างเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันทำงานเป็นเนื้อเยื่อ
  2. นิวเคลียส (Nucleus) เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์ มีหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ การสร้างโปรตีน และเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดพันธุกรรม
  3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียส ประกอบด้วยน้ำและเกลือ 75-90% ที่เหลือเป็นสารอื่นๆ เช่น โปรตีน คารืโบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม์ ไซโทพลาซึมมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่า ไซโทซอล (Cytosol) และส่วนที่เป้นโครงสร้างย่อยที่ถือว่ามีชีวิต กระจายอยู่ในไซโทซอล เรียกว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) ถ้าหากเปรียบเซลล์เป็นร่างกายมนุษย์ ออร์แกเนลล์ก็เปรียบได้กับอวัยวะต่างๆในร่างกาย

Bookmarks